Vedtægter


Priser

Betingelser

Vedtægter

Generalforsamlinger

Forklaringer

Betingelser

VEDTÆGTER FOR GYMNASTIKFORENINGEN GEDVED

 

 

§ 1.

Foreningens navn er Gymnastikforeningen, Gedved
Dens hjemsted er i Gedved by i Horsens Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er ved gymnastik, idræt og kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4.

Som medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens vedtægter. Medlemsskabet og de dermed forbundne rettigheder og pligter træder i kraft, når kontingent er betalt.
Bestyrelsesmedlemmer og instruktører er medlem af foreningen, men kontingentfri.

§ 5.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og lader det komme til høring på generalfor- samlingen.

§ 6.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Udelukkelsen kan fremlægges af begge parter på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer, hvoraf højst én person må være under 18 år. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. På lige år afgår 2-3 medlemmer og på ulige år afgår 3-4 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter, som afgår hvert år.
Der skal være 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år og er skiftevis på valg. Revisorsuppleanten er på valg hvert år.

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og skal bekendt-
gøres senest 2 uger før i den lokale avis. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har/valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.
For medlemmer under 15 år overføres stemmeret/valgbarhed til en forælder/værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 9.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.
Skriftlig afstemning kan efter ønske fra mindst 1 medlem foretages. Personvalg er altid skriftlige.

Der føres protokol.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11.

Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres protokol over alle beslutninger.

§ 12.

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Revisorerne reviderer og underskriver regnskabet senest 1. november.

§ 13.

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalfor- samlinger med mindst 3 højst 6 ugers mellemrum. Der kræves 2/3 flertal begge gange.

§ 14.

Opløses foreningen, overdrages foreningens aktiver til DGI Sydøstjylland til opbevaring i 5 år. Såfremt en ny forening med samme formål ikke er oprettet inden, overgår de opbevarede aktiver til DGI Sydøstjyllands ejendom.

§15.

         Tegningsregel: Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

                                                                        

                                                                                          Vedtaget 11/6 1992

 

På generalforsamlingen den 9. november 1999 blev vedtaget ændringer til § 3.

På generalforsamlingen den 9. november 2004 blev vedtaget ændringer til § 7.

         På generalforsamlingen den 8. november 2005 blev vedtaget ændringer til § 3, § 7 og § 12.

På generalforsamlingen den 7. november 2006 blev vedtaget ændring til § 3 og § 14

         På generalforsamlingen den 3. november 2009 blev vedtaget ændring til § 1.

         På generalforsamlingen den 3. november 2021 blev vedtaget tilføjelse af §15