Generalforsamling

 

GFG           

Generalforsamling den 3. november 2021 kl. 19.00

Deltagere: Gymnastikforenings bestyrelse og interesserede borgere.

Mødested: Skolekøkkenet på Gedved skole

DAGSORDEN: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. På valg; Wanja, Susanne, Marlene, Lise
  6. Valg af suppleanter;
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

1

Karen Hjermitslev blev valgt som dirigent.

Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2

Årsberetning ved GFG´s generalforsamling 2021

 

Perioden 1/7-2020-30/6-2021

Sæsonens holdsammensætningen og udbud af hold var næsten det samme som året 2019- 2020 Dog blev et nyt tiltag for de unge piger blev sat i søen, nemlig Dance team.

Der har været 33 (27) hold i alt, hvoraf 4 hold har været udbudt som forårs/sommer/ udendørs hold i 2021. Aktive tilmeldte 471(608) i alt, men deltager på holdene 539, dvs ca 68 personer går på mere end et hold.

114 (118) på småbørns holdene,214 (211) på skolebørnshold og 211 (261) på voksenhold. Et lille fald på voksenholdene fra året før, men stabilt for børnene. (tallene i parentes er fra sæsonen 2019-2020.)  

 

Arrangementer:

Sæsonen blev skudt i gang med instruktør opstartsmøde i August. Lidt utraditionelt i hallens cafeteria, da vi ønskede at anvende storskærm til præsentation og derfor takke ja til GIF´s tilbud om at bruge cafeteriets lokaler.                     

Vi måtte dengang synge sammen endnu og prøvede os med musik over højtaleren som hjælp til en af de lidt nyere sange i DGI sangbogen – ”Hvor du sætter din fod”

Informationer om sæsonen blev givet og til sidst blev det sædvanlige aktive indslag erstattet af mere information, nemlig hvordan starter vi sæsonen op sammen med vores nye bekendtskab corona.

Hjælp hertil havde vi hidkaldt Gymnastikkonsulent John Tamberg fra DGI sydøstjylland som bidrog til at svare på spørgsmål. Men med et godt forarbejde fra bestyrelsens medlemmer, så var vores fornemmelse, at alle instruktører gik derfra med overblik, ro og var trygge ved situationen. Nye rengøringsmidler- og redskaber, til korrekt rengøring af vores springredskaber og sprit i langebaner var indkøbt. Så nu kunne Corona bare komme an !!!!!

…. Det må man så også sige at den gjorde, desværre.

Ændringer undervejs i sæsonen blev virkelighed – flere restriktioner og et valg om at gå med livrem og seler gjorde at flere hold endte med ikke at kunne mødes og gennemfører sæsonen.

Trist, surt og svært for foreningen hvis mål bl.a er “Højt socialt engagement med fokus på fællesskab” (...) kompetent undervisning som skal motivere medlemmerne til sundhedsfremmende adfærd” Kilde: foreningens hjemmeside under – ”om os”

Den nye tradition (kan man hvis godt kalde den nu) med julearrangement i seminariehallen og efterfølgende fakkeloptog til Gedvedhus og videre til brugsens parkeringsplads, hvor vi kalder på julemanden, kunne ikke gennemføres, pga. COVID – 19 restriktioner. Forsamlingsforbuddet var for lavt. Vi måtte aflyse!

Corona fortsatte sit tag i os og den traditionsrige fastelavnsfest, måtte også aflyses.

 

GFG´s forårsopvisning.

Forårsopvisningen er finalen på vores sæson og almindeligvis et tilløbsstykke med rigtig mange gymnaster og tilskuere. Men dette forår blev endnu et år uden gymnastikopvisning, vi må sige en sæson næsten uden gymnastik træning.

I bestyrelsen holdt vi længe håbet og var klar i kulisserne til at gøre det muligt hvis restriktionerne tillod det. Vi arbejdede i en proces sammen med instruktørerne og opstillede forskellige muligheder og scenarier. Hvad kunne holdene være klar til? Hvordan kunne der måske holdes flere små opvisninger? Hvordan med optagelse af holdene til træning, som kunne sendes til forældrene? Hvor vatr grænsen, for at blive klar til opvisning, hvordan skulle restriktionerne tolkes og var der overhoved lyst og motivation hos børn og instruktører?

Jeg er sikker på, at jeg taler for hele bestyrelsen, når jeg siger at det er en sæson der for altid vil være skrevet ind i vores erindring og ikke mindst GFG´s historiebøgerne som det der ikke må ske. Planlægning, planlægning men intet kunne lade sig gøre. Æv.

Sæsonen 2021/2022 er heldigvis godt i gang og indtil videre hører vi ikke om nye restriktioner og fare for at sæsonen ikke kan gennemføres, så vi ser frem mod fællesskabsfølelse, sammenhold og bevægelsesglæde i salen og hallerne. Vi håber og tror på gymnastikopvisning i 2022.  For vi vil igen kunne…

… Traditionen tro gennemfører indmarch med alle gymnaster på gulvet. Mærke den intense stemning som breder sig i hallen, når fanerne forrest blafre og holdene i takt går efter hinanden ind på gulvet, når vi alle synger ”Er du sur og trist, så klap i hænderne…” og med bevægelse løsner for spændingerne og spændingen i kroppen og sammen sætter gang i et brag af en fest på opvisningsgulvet.

Vi vil igen have en fantastisk dag med masser af god gymnastik og hvor gymnaster får lov til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af vinteren.

Ud over vores egen opvisning i Gedved vil vi sende skolebørns holdene og GymTeam på Efterskolerne til DGI’s Forårsopvisning og Seje Damer/Friske Gutter og GymTeam til DGIs Junior/Voksen dag.

De nye måder at bevæge sig ”sammen – hver for sig” som opstod under Corona pandamien fungerede mens det stod på men en rigtig gymnastik sæson er nu det vi ønsker og håber for resten af denne sæson og de mange efterfølgende år.

Der blev arrangeret udendørs gymnastik for pigerne i foråret 2021 som kompensation for den sæson der ikke blev til meget indendørs. Her blev vi mindet om, at når man bliver initiativrig og ønsker at gennemfører gymnastikken på nye måder i den danske natur - bare fordi vi trænger til at være sammen om det vi “plejer”, så ved vi nu at airtracken kan tage en flyve tur i vinden. Heldigvis har både børn og instruktører det godt igen efter de blev slået omkuld.

Også vores udendørs evalueringsmøde med instruktørerne, en kold april eftermiddag, hvor vi ikke havde opvisningen og ej heller meget sæson at evaluerer på, men traditionen tro ville vi mødes og sige vores instruktører tak for deres indsats, denne gang med mest at stå parate i kulissen, hvis vi måtte igen, men netop af denne grund en ekstra TAK, fordi det ikke var nemt og ej heller som vi ønskede.

Øl og salte nødder - skulle måske have været skiftet ud med kaffe og kage ;) Men skønt at være sammen igen og få snakket om denne sæson ;)

 

Bestyrelsesarbejdet

Et helt igennem anderledes år, hvor mange af møderne foregik digitalt og som gav plads til at sætte nye mål for foreningen.

Springsikkerforening er sat i søen og bestyrelsen arbejder på i samarbejde med instruktører og medlemmer af foreningen, at blive ceritificeret - springsikker forening. Det er en proces som kommer til at forløbe over tid, så vi når hele vejen rundt om det vi ønsker, så foreningen står på et godt og stabilt fundament til fremtiden.

Vi er i gang med at udvikle på foreningens mål som indtil videre lyder således: GFG skal være:

-           Et sikkert og godt sted at være (spring og rytme)

-           Højt grundniveau for alle gymnaster

-           Kvalitet er: Når instruktørerne formår at rykke/udvikle gymnasterne (kropsligt, psykisk og social)

Vi ønsker flere instruktører afsted på kurser og påbegynder rekruttering af nye instruktører i tæt kontakt og samarbejde mellem instruktører og bestyrelse. 

 

Projekt ny hal - Gedved idrætscenter

Deltagelse i teams møder med Horsens kommune, arkitekter og halbygge- gruppen er nogle af de kompetencer dele af bestyrelsen har lært i denne sæson.

Halprojektet er her i oktober 2021 officielt sat i søen af Horsens kommunes Borgmester og præsenteret ved repræsentanter fra Halbygge- gruppen for projekt ny hal i Gedved – Gedved idræts center.

Der bliver bygget en hel hal med mulighed for opdeling af hallen i 3 dele med skillevægge, samt et ekstra fag på hallen med et springcenter med trampoliner og springgrave i gulvet. Mellem den eksisterende hal og ny hal kommer der redskabsrum samt gennemgang mellem hallerne. Nyt idrætstorv som samlingspunkt mellem den eksisterende hal og ny hal.

Det har været et spændende arbejde, som har krævet diskussioner på tværs af interesser og heldigvis er det foregået i en konstruktiv og samarbejdsorienteret tone, som gør at vi nu kan sige, at det lykkedes.

Tak for samarbejdet til GIF, Gedved skole, Horsens kommune og arkitekter.

 

Tak

Til sidst vil jeg gerne takke både bestyrelsen og foreningens instruktører for det kæmpe arbejde I lægger i foreningen, både ude på holdene og til vores møder og arrangementer.

Tak for jeres opbakning som formand i denne fantastiske forening, skønt med en bestyrelse der bakker op og vi sammen kan fordele arbejdsopgaver, hvor alle tager deres tørn. Så er det sjovt at være frivillig og det skal være sjovt at være frivillig.

Tak fordi du er frivillig

 

3

Regnskabet blev fremlagt.

Der er et positivt resultat – der blandt andet skyldes at foreningen har modtaget midler fra blandt andet ”Bevæg dig for livet” og corona-hjælpepuljer. På grund af Corona blev der brugt færre midler til kurser og ligeledes på grund af Corona og den ikke afholdte opvisning er der brugt færre midler til dragtkøb.

Instruktørgodtgørelserne er nogenlunde de samme som de seneste år, da bestyrelsen besluttede at instruktører og hjælpeinstruktører skulle have deres godtgørelser selvom gymnastikken var lukket ned størstedelen af sæsonen, men de stod klar hvis forsamlingsforbuddet blev hævet.

Indtægter ved arrangementer samt entreindtægter er lavere end sidste år, det skyldes blandt andet, at GFG på grund af Corona-nedlukningen ikke kunne afholde gymnastikopvisningen.

Budgettet blev fremlagt.

Medlemskontingenter er budgetteret lavere end sidste år, dette beror blandt andet på, at der er flere der af corona-hensyn endnu ikke er klar til at gå til gymnastik.

Indtægter fra arrangementer samt entreindtægter er sat til 62.500 kr. da foreningen igen forventer at kunne afholde arrangementer med indtægter på samme måde som hidtil.

Tilskuddet fra kommunen omfatter nogle af lokaleudgifterne og kursustilskud op til 1200kr. pr kursist.

Under udgifter er kursusgebyret lidt højere end sidste år, hvilket skyldes at der er lidt flere instruktører end sidste år og det er et stort ønske, at GFG’s instruktører får de kurser de har behov for.

 

4

Bestyrelsen har stillet følgende forslag: Der tilføjes en tegningsret til vedtægterne med følgende ordlyd: 

 Tegningsregel:

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

5

Wanja, Marlene og Lise modtager genvalg og blev valgt.

Susanne modtager ikke genvalg. Gitte ønsker at træde ud af bestyrelsen. Pernille og Marie Louise blev valgt - velkommen til.

6

Mail og Haakon blev valgt som suppleanter - velkommen til

Der blev nedsat et Spring-sikker udvalg, Rikke og Charlotte blev valgt – velkommen til.

7

Erik blev genvalgt som revisor

Gitte Laursen blev valgt som revisor suppleant

8

?      Hvilke medier bruger bestyrelsen for at oplyse/reklamere for de forskellige gymnastikhold. Vi har haft fokus på dette emne og modtager alle forslag.

?      Forslag om et nyt springhold med lidt rytme for 16+ - det skal vi kigge nærmere på, måske kunne det startes op efter jul og deltage i Landsstævnet?

?      Forslag om gymnastikevent med bedsteforældre og børnebørn.

?      Wanja fortalte kort om halprojektet. Der har været et meget godt samarbejde mellem GFG og GIF og bidrag fra to byggekyndige folk fra Gedved (Tim og Bjarne).

?      Planen er at byggeriet starter i foråret/efteråret 2022 og at hallen står færdig i foråret 2023.

 

Tak til Susanne for din store indsats i GFG både som næstformand og medlem i bestyrelsen. Vi håber du fortsætter som instruktør i mange år.

Tak til Gitte for din store indsats i GFG både som kasserere og medlem i bestyrelsen.