Generalforsamling

 


GFG           

Generalforsamling den 11. november 2020 kl. 19,30

Deltagere: Gymnastikforenings bestyrelse og interesserede borgere.

Mødested: Skolekøkkenet på Gedved skole

DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskabet

 4. Indkomne forslag

 5. På valg; Bodil, Marianne og Gitte

 6. Valg af suppleanter; 

 7. Valg af revisor

 8. Eventuelt
 
1

Karen Hjermitslev blev valgt som dirigent.

Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


2

Årsberetning ved GFG´s general forsamling 2020Perioden 1/7-2019-30/6-2020

Der har i den forløbne sæson været nogle nye tiltag i foreningen med familie – og junior Cross Gym. Ellers har holdsammensætningen/udbuddet af hold været det samme.

Der har været 27 (25) hold med i alt 608 (631) tilmelde, 118 (125) på småbørns holdene, 211 (190) på skolebørnshold og 261 (306) på voksenhold. Et lille fald på holdene fra året før, men en stigning for skolebørnene (21). (tallene i parentes er fra sæsonen 2018-2019.)


Arrangementer:

Sæsonen blev skudt i gang med instruktøropstartsmøde i August. Traditionen tro med en sang fra DGI sangbogen, så stemmerne kunne varmes op og fællesskabsfølelsen fylde rummet. Informationer om sæsonen blev givet og til sidst et aktivt indslag med yoga og springinspiration. Springkurset havde fokus på, at bygge et spring op helt fra de yngste hold til de ældste gymnaster. Yoga udfordrede med pararbejde og der var mulighed for at hænge på hovedet.


Igen i år forsøgte vi os med et anderledes julearrangement, hvor skolebørn deltog i lege og konkurrencer i Seminariehallen, inden deres familier mødte op til fakkeloptog, som gik forbi plejehjemmet, hvor vi sang et par julesange for de ældre borgere. Fakkeloptoget fortsatte ned til Brugsen, hvor Julemanden hjalp med, at tænde lys i juletræet og synge julesange. Brugsen sponsorerede juleposerne og musikforeningen bidrog til, at fører tonerne an under sangene.


Efter arrangementet ved Brugsen var GFG vært for gløgg og æbleskiver i Medborgerhuset hos Café og Restaurant Smidt. Vi havde næsten alle vores instruktører og deres ægtefæller og børn med. Et vellykket arrangement som desværre aflyses i år på grund af COVID 19 restriktioner.


Fastelavnsfesten foregik helt efter den samme drejebog som sædvanlig og der var 152 (126) tilmeldte børn og mange tønder der skulle slås ned. Efter tøndeslagningen var der redskabsbaner i gymnastiksalen og de voksne hyggede med kaffe og friskbagte fastelavnsboller.
GFG forårsopvisning.

Forårsopvisningen er finalen på vores sæson og almindeligvis et tilløbsstykke med rigtig mange gymnaster og tilskuere.

Men dette forår blev MEGET anderledes. INGEN gymnastikopvisning.

11. marts 2020 efter en dejlig fødselsdag, fik jeg travlt ved tasterne, da Mette Frederiksen, Danmarks statsminister meddelte at Danmark lukkede ned.

Alt var pludselig ikke som det plejer.

Gymnastik opvisning som skulle afholdes lørdag den 14. marts måtte aflyses.

Vi måtte fortsat afholde træningerne og derfor tilbød vi alle hold, at få en ekstra træning ugen efter opvisningen, hvor vi anbefalede at de legede opvisning, optog det og sendte til gymnaster og forældre.


Men så meldte Mette igen, at vi måtte lukke yderligere ned og blive hjemme.


Et enkelt hold – Gym Team, nåede at lave gymnastik opvisning den 6. marts i Forum Horsens til lokal opvisning for Gym Horsens.

Pigespring, skyndte sig at lege opvisning den 11. marts til deres træning og pigerne fik det på video – en kæmpe fest i de små hjem.

Men mange var ærgerlige, skuffede og det har på alle måder været en helt anderledes afslutning af gymnastik sæsonen 2020. En sæson der for altid vil være skrevet ind i historiebøgerne som det der ikke må ske.


Vi ved nu, at L2021 er udsat, mange havde ellers håbet, at følges ad fra Gedved til landsstævne og have lavet en lejr fyldt med bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse og et event til projekt ny hal. Vi gør det i 2022.


Men nu håber og beder vi til, at vinteren gør os godt og at COVID 19 rejser langt væk, så vi kan afholde gymnastik opvisning i 2021. Vi vil igen kunne….


… Traditionen tro overrække henholdsvis 5- og 10- årsnåle, inden holdene går på gulvet med næsten 500 gymnaster.

Vi vil igen have en fantastisk dag med masser af god gymnastik og hvor gymnaster får lov til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af vinteren.

Ud over vores egen opvisning i Gedved vil vi sende skolebørns holdene og GymTeam på Efterskolerne til DGI’s Forårsopvisning og Seje Damer/Friske Gutter og GymTeam til DGIs Junior/Voksen dag.


Lad os sammen vise samfundssind og rette os efter de Corona restriktioner og regler der er os pålagt, samtidig med, at vi holder os i gang, ”sammen- hver for sig”. Vi må mødes på alternative måder og opfinde nye måder at bevare bevægelsesglæden og fællesskabet på.


Bestyrelsesarbejdet

I den forgange periode er bestyrelsesarbejdet foregået med de forligende opgaver, planlægning af arrangementer og specielt det, at få skaffet nye instruktører til holdene og få lokaler og ønsker til at gå op i en højere enhed, fylder rigtig meget i hele foråret. Derudover pågår der også en del arbejde omkring halprojekterne i Gedved, et arbejdet som vi samarbejder tæt med byens øvrige foreninger og Horsens kommune om.Nuværende sæson

Vi har ud fra instruktørernes evalueringer, prioriteret flere instruktører pr hold, hvilket der er positive tilkendegivelser omkring.

Nyt tiltag med Smart training for 60+, et ønske om at have flere tilbud for de ældre.

Et nyt Dance team hold for 4. – 9. klasse, er startet op og et stort hit.


Kommende sæson og GFG´s fremtid

Der tænkes nye tanker om ændringerne for GFG, frem mod nye gymnastik faciliteter i forbindelse med projekt Ny hal – Gedved idrætscenter.

 • Springcenter

 • Afholdelse af stævner

 • ForeningsfitnessTil sidst vil jeg gerne takke både bestyrelsen og foreningens instruktører for det kæmpe arbejde I ligger i foreningen, både ude på holdene og til vores møder og arrangementer.


Tak for jeres store opbakning som formand i denne fantastiske forening. Det er det hele værd, at bruge energi og kræfter på at drive og udvikle GFG, når der står gode mennesker ved ens side som bakker op. Instruktørerne har taget godt imod de nye tiltag, bestyrelsen ligeså og særligt skal der lyde en tak til jer i bestyrelsen som er med til at fordele arbejdsopgaverne, hvor I alle tager jeres tørn.
3

Regnskabet blev fremlagt.


Der er et negativt resultat – der blandt andet skyldes at bestyrelsen valgte at øge bidraget til ”Ny hal i Gedved” fra 50.000kr. til 200.000kr., for at bidrage ekstra til sikre, at byen kom i mål med at samle 2.0 mill.kr. ind.

Indtægter ved arrangementer samt entreindtægter er lavere end sidste år, det skyldes blandt andet, at GFG på grund af Corona-nedlukningen ikke kunne afholde gymnastikopvisnigen.

Under aktiver er der under andre tilgodehavender anført 9.000 kr. – der er tale om en corona-kompensation, bestyrelsen har søgt DGI om.

Der blev spurgt om foreningen skal betale negativ rente af indestående i banken – det mener kassereren ikke er tilfældet.


Budgettet blev fremlagt.

Medlemskontigenter er budgetteret lavere end sidste år, dette beror blandt andet på, at der er flere der af corona-hensyn ikke ønsker at gå til gymnastik men også at Landsstævne 2021 er aflyst.

Indtægter fra arrangementer samt entreindtægter er sat til nul kr. da foreningen ikke forventer at kunne afholde arrangementer med indtægter i indeværende budgetår på samme måde som hidtil.

Tilskuddet fra kommunen omfatter nogle af lokale udgifterne og kursustilskud op til 1200kr. pr kursist.

Under udgifter er kursusgebyret lidt højere end sidste år, hvilket skyldes at der er lidt flere instruktører end sidste år og det er et stort ønske, at GFG’s instruktører får de kurser de har behov for.

Der er afsat 100.000 kr. i tilskud til ”Ny hal i Gedved” idet bestyrelsen har valgt at betale beløbet for 2021 og 2022 samlet.

Kommentar: ”Hvis vi fjerner tilskuddet til hallen så har vi en forening, der ikke tjener penge og det er jo ikke holdbart.”!

Spørgsmål: ”Når hal og springcenter er på plads overvejer GFG så at nedsætte kontingentet?” Det har bestyrelsen ikke overvejet. Foreningens opsparing er ikke kun er opstået på baggrund af kontingenter, men også grundet pæne sponsorater til de ofte dyre redskaber gymnastikforeningen har brug for. Vi skal endvidere være opmærksomme på, at det kommende springcenter skal vedligeholdes og sikkerhedscheckes hvert år og det er endnu ikke afklaret hvem der skal stå for disse udgifter.

Det er vigtigt at sikre at foreningen altid er i udvikling.


4

Ingen indkomne forslag5

Gitte modtager genvalg og blev valgt.

Bodil og Marianne modtager ikke genvalg. Thyra og Kristian

blev valgt - velkommen til.


6

Pernille og Marie Louise blev valgt som suppleanter - velkommen til


7

Jeanette blev genvalgt som revisor

Gitte Laursen blev valgt som revisor suppleant


8

 • Corona har medført aflyste hold. Var det en ide at lave nogle børnehavehold med forældre iført mundbind. Børnene trænger til at bevæge sig og være sammen. Eller kunne man forlænge sæsonen? GFG vil gerne gå videre med denne gode ide. Men vi skal sikre at også instruktørerne føler sig trygge. Vi kan høre om instruktørerne har nogle ideer. Nogle børnehaveinstuktører har sendt videoer ud med lege og gymnastikøvelser.

 • Har bestyrelsen overvejet hvordan en eventuel/alternativ opvisning kunne afvikles. Bestyrelsen har endnu ikke et overblik, men vil undersøge det.

 • Wanja fortalte om halprojektet.

  • På byggeudvalgsmøder med kommunen deltager formændene fra GFG og GIF samt to byggekyndige folk fra Gedved (Tim og Bjarne)

  • På næste møde deltager også en byggerådgiver.

  • Planen er at byggeriet starter i foråret og at hallen står færdig i sommeren 2020.

  • Det er ønsket at få en hal på størrelse med en håndboldbane med plads i siden, gerne med plads til tribune, springcenter i den ene ende, plads til depot mellem de to haller, det gamle cafeteria kunne bruges til foreningsfitness (kommunen giver ikke lokaletilskud til dette), indgangsparti med plads til et hygge/vente-hjørne og plads til ungdomsskolen (150m2 heraf 50m2 tilgængelig for hele byen, når ungdomsskolen ikke anvender det).

  • Ungdomsskolens inddragelse betyder at der på nuværende tidspunkt er 18.2 mill. Kr. til hallen

 • Det blev anført, at det er meget vigtigt at der tænkes på en mulighed for en tribune (bare 3 trappetrin på langsiden). På den måde vil det nemlig kunne anvendes til stævner både til gymnastik, håndbold og andre idrætsgrene.

 • Husk der skal være noget fedt at putte i den nye hal for alle gymnaster – ikke kun springgymnaster!

 • Dejligt at bestyrelsen har prioriteret flere instruktører på holdene. Det er vigtigt at udvikle foreningen og fremme de unge instruktører.


Tak til Bodil for din store indsats i GFG både som formand og medlem i bestyrelsen. Som tak vil vi gerne gøre dig til æresmedlem af foreningen.

Tak til Marianne for din indsats og vi håber du fortsætter flere år som instruktør på GFG RytmeLadies.